3

Nr 4 (4) Aprill 2018 Peipsiääre Teataja Ootame valla elanike taotlusi hajaasustuse programmi! Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2018. aastal. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (2013-2017) programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsiline isik, kes vastab kõigile järgmistele nõuetele: • taotleja alaline elukoht on taotleja esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse; • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Taotluste esitamise ajavahemik 09.04.201811.06.2018.a. Hajaasustuse programmi 2018.a programmdokument ja taotlusvormid EASi kodulehel http:// www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblockTaotlejale Lisainfo: keskkonnaspetsialist Maimu Arro tel: 517 7824 E-posti aadres: maimu.arro@peipsivald.ee Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine Projekti lõpptähtaeg: 28.01.2019. Tellija: Emajõe Veevärk AS, Registrikood: 11044696, Aadress: Sõbra tn 56, Tartu, Tartumaa 51013, e-post: evv@evv.ee Projekteerija: Keskkond & Partnerid OÜ, Registrikood: 11006388, Majandustegevusteate nr. EEP000544, Aadress: Vasara 50, Tartu, Tartumaa 50113, e-post: info@mahutid.ee Peatöövõtja: Wesico Project OÜ, Registrikood: 10882277, Aadress: Vasara 50, Tartu, Tarttumaa 50113, e-post: info@wesico.ee Õppeaasta täis õppimist Kunstiteraapia koolitusel osalejad koos isevalmistatud nukkudega. Kunst köidab ja arendab Koosa Lasteaial õnnestus saada Sihtasutuselt Innove toetust projekti «Kunst köidab ja arendab» elluviimiseks, mida jagati „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiürituse“ raames. Projekti toimumisajaks on 01.12.2017-10.05.2018, mis tähendab, et oleme projektiga varsti lõpusirgele jõudmas. Projekti peaeesmärgiks on õpetaja professionaalne areng: üheskoos õppimisele motiveeritud ja üksteist toetav meeskond, eneseanalüüs ja reflektsioon kui õpetaja professionaalse arengu tööriistad ning kunstiteraapia elementide ja meetodite kasutamine igapäevatöös laste sotsiaalsete oskuste arendamisel. Projektiga on kaasatud 3 koolitajat, 5 lasteaiaõpetajat, 4 õpetaja abi ja direktor. Koolitaja Mari-Liis Lõhmus viis 5-7 aastaste laste rühmas läbi praktilise kunstilise tegevuse tunde, kus ka õpetajad ja õpetaja abid olid lastega tegevustesse kaasatud. Selle koolituse tulemusena saadi mitmeid uusi ideid ja töövõtteid, kuidas rühmas lastega kunstilisi tegevusi läbi viia. Kunstiterapeut Mari Peetsalu rääkis meile kunstiteraapia olemusest ning kunstiteraapilistest võtetest lasteaiaealiste lastega. Kohtumistel Mariga saime palju teadmisi, oskusi ja praktikat kuidas rakendada kunstiteraapia meetodeid nii töös lastega kui ka iseendaga. Supervisiooniprotsessid Urve Lõhmusega on andnud meile võimaluse üheskoos õppida ja areneda, iseennast, oma töid ja tegemisi analüüsida, eesmärgistada ja reflekteerida ning hoida fookuses kunstikoolitusel saadud teadmisi. Projekti käigus toimunud koolitused ja kohtumised on aidanud mõista meeskonnatöö olulisust ning pakkunud põnevaid ideid, mis motiveerivad tegutsema. KRISTIN KAARNA, Koosa lasteaia direktor Lasteaias on teatrikuu Tähtsaim üritus märtsis on meil lasteaias olnud juba ammustest aegadest memme-taadi päev. Lapsed esitasid täispika kontserdi oma vanaemale – vanaisale. Pärast südamlikku ja tantsulist etteastet kingiti vanavanematele väike armas omatehtud mälestusese. Eriti tublilt näitasid oma esinemisjulgust ja oskusi sõimerühma lapsed. Koos söödi kringlit ja aeti mõnusat juttu. Lapsed näitasid oma vihikuid ja joonistusi. Koos meisterdati ka midagi eriti põnevat ja vahvat, mis jäi meenutama seda toredat päeva oma memme-taadi seltsis meie lasteaias. Tädi Anu kutsus sel korral meie lapsi raamatukokku munapühade eel, kus lapsed said tutvuda kunstinäitusega ning kuulata jutte jänestest. Kõige lõpuks otsisid lapsed raamaturiiulite vahelt vahvaid jänesepoegi. Tädi Anu oli need ise lastele rõõmuks ja üllatuseks mesiterdanud, et nendega jäneste näpunukuteatrit mängida. Südamenädala raames korraldas Pala lasteaed oma vana hea sõbra – Kääpa lasteaiaperega ühe vahva sportliku päeva, mis lõppes tervisliku toiduampsude ja vahvate auhindadega. 14. märtsil, emakeele päeval rääkisid õpetajad lastele meie emakeelest – eesti keelest. Lapsed said teada, et emakeele päeva hakati tähistama luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval ja et see päev on riiklik tähtpäev, mil heisatakse ka meie riigi lipud. Ülestõusmispühade eel meisterdasid lapsed hoolega temaatilisi tegelasi, et kaunistada nendega rühma ning hiljem ka kodu. Kuna oli teatrikuu, siis lapsed külastasid Jõgeva Kultuurikeskuses REKY etendust „Kunksmoor ja kapten Trumm“. Vanem rühm õppis ise ka teatrikuu raames muusikalise näidendi FOTO Agnes Kivirand „Hunt ja seitse kitsetalle“. Lugu on täis lusti, laulu ja tantsu, mida esitatakse esietendusena kogu Peipsiääre valla lasteaedade näitemängupäeval Pala kultuurimajas 20. aprillil. TIINA KARU, Pala lasteaia õppealajuhataja Peagi lõppev õppeaasta kulges Alatskivi lasteaias tegusalt. SA Innove rahastas „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus” raames projekti „Meil kõigil on siin hea”. Projekti elluviimisega tegime algust novembris 2017 ja mais 2018 paneme edukale projektile punkti. Projekt jagunes kolmeks osaks: supervisiooni- ja kovisiooni protsessid lasteaia personalile; teiseks kliinilise psühholoog Angela Jakobsoni loeng „Aktiivsus ja tähelepanuhäiretega laps lasteaias” personalile ja „Oskuste õpe”, mida oli võimalus kuulama tulla ka lapsevanematel. Pärast huvitavat loengupäeva toimusid koolitusjärgsed supervisiooniprotsessid maja personalile ja see moodustas meie kolmanda osa. Esimese ja viimase etapi viis läbi superviisor/koolitaja Urve Lõhmus. Esimese õppeosa eesmärgid olid lühidalt kokkuvõttes järgmised: ühiste väärtuste kujundamine, organisatsioonikultuuri parandamine, tegutsemine ühtse meeskonnana. Aktiivne osaleja, õpetaja abi Merle Mogom annab kokkuvõtte toimunule: eelmise aasta novembrist alustas superviisor Urve Lõhmus meie lasteaias põneva töönõustamis meetodiga. Koolituse käigus õppisime läbi erinevate tegutsemiste ja mängude rohkem tundma iseennast ja oma kolleege. Esmapilgul mänguna näivad ülesanded panid sügavamalt vaatama nii iseendasse kui töökaaslastesse. Soov oma valikutele ja käitumistele selgitusi saada pani meid endid analüüsima, tekkinud küsimustele vastuseid otsima. Läbi koos tegutsemise kasvatakse kokku. Koos püstitatud eesmärgid ja ühised väärtused seovad. Koos ollakse tugevad. Koolituse perioodil toimus ühine motivatsioonireis Lätti. Teisel etapil saime kliiniliselt psühholoogilt teadmisi aktiivsusja tähelepanuhäiretega lapsest ja näpunäiteid, kuidas igapäevaselt ATH-ga hakkama saada. Angela Jakobsoni lähenemine teemale on niivõrd huvitav ja põhjapanev, et paneb mõtlema erivajadusega lapsest kui partnerist, keda tuleb mõista, aidata ja keda võtta igapäevaelus just sellisena, nagu ta on. Viimases etapis oli fookuses koolitusel saadud teadmised ja oskus neid igapäevatöös kasutada. Õpetaja abi Julia Tross kirjeldab protsessi järgmiselt: Angela Jakobsoni koolituse järgselt toimusid arutelud uute teadmiste kasutamise võimalustest meie lasteaias. Kõik pedagoogid jagasid oma kogemusi probleemide lahendamisel ja uute oskuste õpetamisel. Vestluse käigus sai analüüsida mis toimus, mis vajab harjutamist või mis ei sobi mõnele lapsele üldse. Ühised koosviibimised suurendavad ühtsustunnet ja saadakse kindlustunnet, et vajadusel saab alati küsida nõu ja abi kolleegidelt ja direktorilt. Lisaks eelnimetatule parendasid õpetajad ja õpetaja abid kindlasti oma reflekteerimisoskust, mis on õpetaja professionaalse arengu üheks väga tähtsaks komponendiks. Mulle kui asutuse juhile andis koolitus läbi konkreetsete tegevuste ja eneseanalüüsi aimu sellest, et Alatskivi Lasteaias töötab motiveeritud ja kokkuhoidev kollektiiv. Erinevate tööväliste oskuste, samade väärtushinnangutega tugev tiim. Tajusin personali lugupidamist ja sain teada, et olen õiges kohas ja ajan õiget asja. Sellist tunnustust vajame me kõik. Alatskivi Lasteaed tänab kõiki, kes meie projektis osalesid ja selle õnnestumisele kaasa aitasid. HELI MALMISTE, Alatskivi lasteaia direktor Haridusuuendused Alatskivil Märtsikuus kiitis SA Innove heaks projekti „Haridusuuenduste rakendamine Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkoolis“. Projekti rahastab Euroopa sotsiaalfond. Projekti kestvus on 16.02.-30.06.2018. Projekti võtmesõnad on muutunud õpikäsitlus, kaasav haridus ja õpilast toetav hindamine. Märtsis toimus õpetajate õppekäik Väätsa Põhikooli ja Randvere Kooli ning aprillis Peetri LasteaedPõhikooli. Väätsal oli fookuses „tark maja“ ja robootika lõiming õppeainetega. Randveres arutlesime koos kohalike õpetajatega kaasava hariduse teemadel. Peetris vaatlesid õpetajad õppetunde ning täiendasid oma teadmisi õpilasele tagasiside andmise viisidest. Lisaks toimuvad kodu3 koolis mitmed seminarid, kus püüame koostöös leida parimad viisid õppija toetamiseks. Ühelt poolt panustab projekt õpetajate ühtse õpikogukonna loomisse. Teiselt poolt on see seotud kooliruumi kujundamisega lähitulevikus. Esimene muutus, mis koolis juba rakendus, on 1.-5. klassi puu- ja juurviljapaus esimesel vahetunnil. Õpilased toovad sööklast kausid oma klassiruumi ja krõmpsutavad tervislikult. ERKI LARM, Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli direktor PALA koolikroonika 2. aprillil käis Tiivi Pihla Tartu Noorte Nõustamiskeskus ja Seksuaaltervise Kliinikust läbi viimas loenguid.1.-3.klassile „Minu keha“ ja 7.-9.klassile „Lähisuhtevägivald“. 7. aprillil toimus koolis laager „Virtutuaalreaalsus“. 10. aprillil oli 8. klassi uurimustööde kaitsmine. 13. aprillil oli töötuba 8.-9. klassile. Töötoa eesmärk oli tõsta noorte tööalast teadlikkust ning suurendada nende võimalusi tulevikus töö leidmiseks. Imre Nõmm võitis Liivide etlusvõistluse maakondliku vooru ning esindab maakonda Alastkivil toimuvas lõppvoorus. Lisaks saavustas Imre maakondlikul õigekirjaolümpiaadil 7. klassi vanuserühmas 2.-3. koha. Tema juhendajaks on õpetaja Leili Lind. Neljandate klasside õigekirjaolümpiaadil saavutas Meribel Raamets 6.-8. koha, juhendaja Marve Juursalu. Projekti „Peipsiveere ettevõtlikud noored“ finaalis saavutasid 7. klassi poisid Urmet Kaur ja Henri Põld oma õpilasfirmaga Memo Kellad 2. koha. MONIKA KAASIK, Pala Kooli huvijuht

4 Publizr Home


You need flash player to view this online publication