2

2 Peipsiääre Teataja VALLAVALITSUSES Vallavalitsuse istung 22.03.2018 • Kinnitati arengukava pakkumismenetluse tulemused. • Otsustati korraldada „Alatskivi Põhikooli rekonstrueerimise projekteerimistööd“ riigihange ja moodustada hankekomisjon. • Väljastati järgmised ehitusload: Koosa külas Mängude maja kinnistul jõusaali osa rekonstrueerimiseks, Alatskivi alevikus vee ja -kanalisatsioonitorustiku 1. osa rajamiseks, Kallaste linnas vee ja -kanalisatsioonitorustiku 2. osa rajamiseks, Sipelga külas Põõsa kinnistul puurkaevu rajamiseks. • Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Emajõe Veevärk AS kasuks seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku rajamisega Alatskivil Lossi 2 kinnistule ja Lossi 3 kinnistule. Projekti nimetus on „Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud“ . • Otsustati korraldada rahvaküsitlus Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise teel moodustunud Peipsiääre valla sümboolika leidmiseks. Vallavalitsuse istung 10.04.2018 • Otsustati eraldada tegevustoetust EELK Kodavere Mihkli kogudusele ja EELK Alatskivi kogudusele. • Otsustati sõlmida lepingud noorsootöö ja huvitegevuse teenuse delegeerimiseks. • Otsustati eraldada tegevustoetust 2018. aastaks 2400 eurot MTÜ Vara Rahvatantsurühmale „Kiljak“. • Kiideti heaks hajaasutuse toetuslepingu täitmise aruanne. • Kooskõlastati Undi külas puurkaevu asukoht. • Kinnitati Peipsiääre valla Kallaste linna veopiirkonnas asuva olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks. • Otsustati väljastada projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Ätte külas Uue-Välja kinnistule elamu projekti koostamiseks. • Väljastati järgmised ehitusload: Alasoo külas Orumäe kinnistul elamu püstitamiseks, Assikvere külas Tondi kinnistul laohoone püstitamiseks, Kadrina külas Pootsmani kinnistul majutushoone ümberehitamiseks ja Kolkja alevikus Puhkeala kinnistul väliatraktsioonide püstitamiseks. • Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Ätte külas Väljavahe kinnistul paikneva majandushoone kasutusele võtmiseks. • Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks seoses avalikes huvides 15 kV maakaabelliini rajamisega Tähemaa-Londi tee maale. • Neljal korral määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve. • Varnja alevikus asuvale maaüksusele määrati koha-aadress ja sihtotstarve. • Nõustuti maaüksuste riigi omandisse jätmisega. • Muudeti endise Peipsiääre Vallavalitsuse 30.06.2016. a. korraldusi nr 47, 48, 66, 70 ja 71. • Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks. • Moodustati Peipsiääre valla raamatukogude töö kaardistamiseks ja asutuste ümberkorraldamist ettevalmistav komisjon ja kinnitati selle koosseis. • Anti välja korraldus Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine riigihankes „Alatskivi Põhikooli rekonstrueerimise projekteerimistööd“. • Otsustati kaardistada infostendide paigaldamine Peipsiääre valla teeninduspiirkondades. • Otsustati ühtlustada Peipsiääre valla munitsipaallasteasutuste pedagoogide kollektiivpuhkuste kestvus. • Otsustati pikendada Pala lasteaia lahtiolekuaega kella 19.00. • Määrati kolmel korral sotsiaaltoetus ja kolmel korral otsustati sotsiaaltoetuse taotlus rahuldamata jätta. • Määrati sotsiaalteenus. • Muudeti sotsiaalhoolekandeasutuste kohamaksumusest puudujääva osa rahastamise tingimusi. • Kutsuti tagasi OÜ Kenadron juhatuse liikmed Elari Pilt ja Sulev Kirsip ning kinnitati uuteks liikmeteks Reigo Põdersalu ja Kalmar Raudsepp. PEETER KIURU, Peipsiääre abivallavanem Teade detailplaneeringu kehtestamisest Peipsiääre vallavolikogu 28. märts 2018. a. otsusega nr 24 on kehtestatud Kodavere külas Kurepesa (kat.tunnus 57601:002:0046) katastriüksuse detailplaneering. Detailplaneering hõlmab Kurepesa katastriüksust, kogupindala 3,65 ha. Planeeringu eesmärgiks on Kodavere ja Ranna külas asuva Kurepesa maaüksuse sihtotstarbe muutmine, kinnistule ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine. Detailplaneeringuga kavandatakse kujundada antud katastriüksusele turismitalu tegevusega seotud hooned, ehitised ja kommunikatsioonid, lisaks elumaja talunikule. Samuti on kavas välja ehitada paadislipp, paatide ja süstamatkajate randumise koht, avalik ranna-ala ja autokaravanide peatusplats. Peipsiääre Teataja Väljaandja: Peipsiääre vallavalitsus Tartu mnt 1, 60201 Alatskivi Peipsiääre vald, Tartumaa Tel 730 2370 Trükk ja kujundus: AS Seitung Aia tn 1, 48306 Jõgeva Jõgevamaa Tel 776 2301 Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud materjalid tagastatakse andja soovil. JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB MAIS 2018 VALLAVOLIKOGUS Peipsiääre valla volikogu istung toimus 28. märtsil Koosa Noorteklubi ruumides. Volikogu päevakorras oli 16 punkti ning seekord oli tegemist selles mõttes uue koosseisu ajaloolise istungiga, et kõik päevakorrapunktid võeti vastu ühehäälselt. See ei tähenda muidugi seda, et enne hääletusi ei oleks toimunud sisukaid ja tuliseid arutelusid. Esimesteks päevakorrapunktideks olid Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve eelnõu II lugemine ja kinnitamine. Ettekande tegid finantsjuht Mirje Põld ning eelarvekomisjoni esimees Andu Tõrva. Volikogu kinnitas valla eelarve summas 7 862 859 eurot. Järgmise päevakorrapunkiga kehtestas volikogu Kurepesa maaüksuse detailplaneeringu. Päevakorrapunkti sisu tutvustas ehitusspetsialist Raimond Võimre. Detailplaneeringu sisuks on Kodavere ja Ranna külas asuva Kurepesa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, kinnistule ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine. Detailplaneeringuga kavandatakse kujundada antud katastriüksusele turismitalu tegevusega seotud hooned, ehitised ja kommunikatsioonid, lisaks elumaja talunikule. Samuti on kavas välja ehitada paadislipp, paatide ja süstamatkajate randumise koht, avalik ranna-ala (päevitamisala) ja autokaravanide peatusplats. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 3,65 ha. Volikogu kinnitas hariduskomisjoni koosseisu muudatuse. Komisjoni kooseisust lahkus Malle Weinrauch ning uueks liikmeks kinnitati Eva-Kristi Hein. Alatskivi Kunstide Kooli arengukava aastateks 2018-2020 tutvustas volikogule direktor Mikk Kirikal ning volikogu kinnitas selle. Volikogu kinnitas hariduskomisjoni ettepanekul ka Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli põhimääruse, Alatskivi Lasteaia arengukava aastateks 2018-2020 ning Kallaste piirkonna huvihariduse ja huvitegevuse kava. Kümnenda päevakorrapunkti teemaks oli teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poolt saadetud pöördumises oodati vastust, kuidas vald otsustab edasi toimida – kas katta teistes omavalitsustes üldhariduskoolides õppivate õpilaste kulud või mitte. Volikogu otsustas jätkata kulude katmist senikehtinud põhimõtete järgselt kuni HTMis uue regulatsiooni valmimiseni. Sotsiaalkomisjoni esimees Malle Hilpus tegi ettepaneku kinnitada lisaks olemasolevatele liikmetele ka Kallaste ja Kolkja spetsialistid, et nimetatud piirkondade teemasid sisukamalt käsitleda. Volikogu kinnitas komisjoni liikmeteks Galina Sokolova ja Olga Solovjova. Abivallavanem Väino Kivirüüt tutvustas päevakorraküsimust, mille sisuks oli Peipsiääre valla raamatukogude töö kaardistamiseks loodava ja asutuste ümberkorraldamist ettevalmistava komisjoni koosseisu volikogu esindaja nimetamine. Vallavalitsus leidis, et on vajalik põhjalikult üle vaadata raamatukogude töö ja teha seire. Teha selgeks olukord ja jõuda selgusele, kas oleks võimalik teha ettepanekuid töö tsentraliseerimiseks ja töökorralduse paremaks muutmiseks. Vallavalitsus moodustab komisjoni, kuhu kuulub ka volikogu esindaja, kelleks kinnitas volikogu Sirje Leini. Volikogu volitas MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskust täitma kohalikule omavalitsusele jäätmeseadusega pandud haldusülesandeid, nagu näiteks jäätmekava koostamine, jäätmevaldajate registri pidamine jne. Volikogu kinnitas Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskirja, Peipsiääre valla jäätmevaldajate registri põhimääruse ning sotsiaalteenuste osutamise korra. JAAKO LINDMÄE, Peipsiääre vallavolikogu esimees Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve lühiülevaade 2018. aasta eelarve panustab: • haridusse (sh huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse tagamine); • elukeskkonda (teede ja tänavate korrashoid, maa-alade korrastamine, keskkonnakaitse ja avalike alade puhastuse kvaliteedi parandamine); • sotsiaalsesse turvalisusesse (sotsiaalabiteenuste arendamine); • kultuuri ja spordi väärtustamisse (raamatukogud ja kultuurimajad, noortekeskuste tegevused, sporditegevus jm rahvakultuur). 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja -kulude kogumaht on 7 862 859 eurot, mis on 8,6% rohkem kui 2017. aasta eelarve (7 245 504 eurot), seda eelkõige riigieelarvest eraldatava toetusfondi vahendite ja üksikisiku tulumaksu arvel. Tulubaasist 85% moodustavad põhitegevuse tulud, 14,6% finantseerimistegevuse tulud ja 0,4% likviidsete varade kasutuselevõtt (2017. aastast ületulevad jäägid). Eelarve kulude mahust 82,3% on kavandatud põhitegevuseks, 17,6% investeeringuteks. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus oleks aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. 2018. aasta kinnitatud eelarve kohaselt põhitegevuse tulemiks 2018. aastal 0 eurot. 2018. aastal on planeeritud võtta laenu 326 000 eurot, mis kulub olemasolevate investeeringute rahastamiseks. Võlakohustuste tagasimakseteks on kavandatud 254 686 eurot. Valla laenukohustused moodustavad 2018. aasta lõpuks 2 005 308,26 eurot ehk 25,5% põhitegevuse tuludest. Tulud Valla 2018. aasta põhitegevuse tulude üldmahuks kavandatakse 7 862 859 eurot, mis on 2017. aasta eelarvega võrreldes 8,5% suurem. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 44,8%. Valla peamised maksutulud on füüsilise isiku tulumaks 3 225 380 eurot, maamaks 297 000 eurot. Tulumaksu kasvuks võrreldes 2017. aasta eelarvega on kavandatud 8,3%. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriteks järgmisel aastal on keskmise palga kasvu suurenemine. Maamaksu tulu suurenemine 5,5%. Volikogu on kehtestanud maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast Koha-aadresside korrastamine Lähiajal on Peipsiääre vallas vajadus jätkata aadressandmete korrastamisega. Alatskivi alevikus asuvate katastriüksuste liikluspinnajärgne nummerdamine (teede ja tänavate järgi määratud numbrid) on ebaloogiline ning ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele. Tiheasustuse aladel liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid tuleb määrata viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Euroopa traditsiooni kohaselt antakse liikluspinnal adresseerimisel numberlisandid mõlemal pool liikluspinda ühesuunalises kasvavas järjekorras. Liikluspinna alguseks loetakse üldjuhul kas asula keskust või asulat läbiva tee korral alustatakse ühest otsast. Ebaloogilise liikluspinnajärgse nummerdamise korrastamiseks tuleb ümber adresseerida olemasolevate teede ja tänavate juures asuvate katastriüksuste lähiaadressid (ja katastriüksustel asuvate hoonete numbrid) ning on vajadus juurde moodustada ka uusi liikluspindasid. Seetõttu kehtestatakse lähiajal Alatskivi alevikus kortermajade piirkonnas uued liikluspinnad: Kase tänav ja Lasteaia tänav. Koha-aadresside muudatustest teavitatakse eelnevalt maaomanikke ning korteriühistuid. Samuti avaldatakse teated konkreetsete muudatuste kohta valla kodulehel ja võimalusel ka ajalehes. TÕNU ILVES Peipsiääre maakorraldaja aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas. Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 525 297 eurot ning riigilt saadav toetusfond 3 137 511 eurot. Muud toetused tegevuskuludeks on 578 671 eurot. Riigieelarvest toetuste summa on 3 137 511 eurot, mis moodustab 39,9% põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2017. aastaga suureneb riigilt saadav toetusfond 15,1% eurot. Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm) laekumist valla eelarvesse planeeritakse 99 000 eurot. Kulud Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 7 862 859 eurot. Kulud on 6,1% suuremad 2017. aasta eelarve põhitegevuse kuludest. Kulud kasvavad seoses personalikulude ja pedagoogide ning lasteaia õpetajate palgatõusuga. Peipsiääre vald on täitnud riigi tingimuse, et lasteaiaõpetajate palk peab olema vähemalt 85 protsenti pedagoogide palgast. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 73,8% eelarvest. 54,6% põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. Üldvalitsemise kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 11,4 %. Olulise osa moodustavad antavad toetused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsidele, et edendada kohalikku kultuuri- ja spordielu, noorsookeskuste tegevust. Investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 1 683 558 eurot. Investeerimistegevuse all kajastatakse pangaintresside tasumist ja põhivara soetust (Alatskivi keskkooli rekonstrueerimine) ning antavad toetused põhivara soetuseks. Finantseerimistegevus Finantseerimistegevuseks on planeeritud kokku 71 314 eurot. Pikaajalist laenu on planeeritud võtta 326 000 eurot investeeringuteks ja projekti omaosaluseks. Laenukohustuste tasumiseks on kavandatud 254 686 eurot. Likviidsete varade muutus 2017. aasta likviidsete varade jääk oli 266 275 eurot. MIRJE PÕLD, Peipsiääre finantsjuht Peremehetu ehitise hõivamise teade Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 alusel. Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute ehitistena kõrvalhoone Undi külas (piirneb Mägra 86101:006:0609 katastriüksusega); elamu ja kõrvalhoone Vanaussaia külas (piirneb Roosi 86101:001:0155 katastriüksusega); elamu ja kõrvalhoone Nina külas Karja tänaval (Karja tn 8 12601:006:0002 kõrval); kõrvalhoone Nina külas Kooli tänaval (Kooli tn 18 12601:006:0072 kõrval); kõrvalhooned Nina külas Pikal tänaval (Pikk tn 33 12601:006:0182 kõrval). Andmed viimaste omanike kohta puuduvad. Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@ peipsivald.ee, tel 7302370. ALATSKIVI RAAMATUKOGU PAKUB KODUTEENINDUST Alatskivi raamatukogu pakub puuetega ja eakatele inimestele võimaluse tellida raamatukogust koju huvitavaid raamatuid ja ajakirju. Koduteenindus on mõeldud neile, kellel on raamatukogu külastamine tervislikel põhjustel raskendatud. Raamatuid tuuakse koju üks kord kuus, abistavad ka valla sotsiaaltöötajad – andke neile sellest teada ! Teenus on tasuta. Koduteeninduse soovi palume edastada telefonile 5193 2303 või e-postile alatskivirmtk@hot.ee Nr 4 (4) Aprill 2018

3 Publizr Home


You need flash player to view this online publication